Vùng Cảnh sát biển 1 tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên hướng biển

go top