Việt Nam khẳng định vai trò, vị thế trong hoạt động GGHB LHQ