Tổng cục Chính trị đánh giá, nghiệm thu sách về công tác chính sách trong quân đội

go top