Toàn quân tiếp tục thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

go top