Thường vụ Quân ủy Trung ương thông qua công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga

go top