Thường vụ Quân ủy Trung ương thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ một số đơn vị

go top