Thượng tướng Nguyễn Tân Cương được bổ nhiệm giữ chức Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam

go top