Ra quân huấn luyện, hợp luyện Đội Công binh gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

go top