Quân đội tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, nòng cốt trong công tác dân vận

go top