Quân đội bảo đảm hậu cần kịp thời, đầy đủ cho phòng, chống dịch Covid-19

go top