Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội trong quân đội

go top