Khẳng định mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Liên Xô/Liên bang Nga trong lĩnh vực đào tạo cán bộ

go top