Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng tổ chức họp phiên cuối năm 2020

go top