Hoạt động tìm kiếm cứu nạn tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 được nối lại

go top