Công bố Nghị quyết thành lập thành phố Phú Quốc và các phường trực thuộc

go top