Các địa phương, đơn vị thực hiện giao nhận quân nhanh gọn, đảm bảo an toàn

go top