7 tỉnh trên địa bàn Quân khu 4 và Quân khu 2 tổ chức giao nhận quân nhanh gọn, an toàn

go top