Trực tiếp: Lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

go top