Thường vụ Quân ủy Trung ương thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 của các đơn vị

go top