Thiếu tướng BÙI QUỐC OAI, Chính ủy Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam: “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh”

go top