Lấy dân làm gốc để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

go top