Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm công tác kỹ thuật quân khí toàn quân

go top