“Hoa điểm Mười” trên thao trường Quân khu 1

go top