Đà Nẵng hoàn thành diễn tập Khu vực phòng thủ năm 2021

go top