Chiến sĩ mới biên phòng vững vàng, tự tin vượt qua “3 tiếng nổ"

go top