Trung đoàn 831 - “Trận địa xuất phát tiến công” chống Covid-19

go top