Nhà máy X61 nhiều sáng kiến hiệu quả áp dụng cho xe cơ giới đặc chủng

go top