Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch - nhiệm vụ chính trị trung tâm của báo chí