Bản tin 35 Online: Luận điệu núp bóng dân chủ, nhân quyền để chống phá Việt Nam

go top