Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình: Khát vọng độc lập - tự do

go top