Đề tài “Nghiên cứu một số giải pháp thực hiện Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự Việt Nam” đạt loại xuất sắc

go top