Thông qua nội dung chuẩn bị Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2021

go top