Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI: Thông qua một số nội dung quan trọng

go top