Đại tướng Lương Cường chủ trì họp Ban Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

go top