Bản tin “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái”: Cảnh giác trước thông tin xuyên tạc về bầu cử đại biểu Quốc hội

go top